Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Policach

Program "Lepszy start..." Klasy I-VI

Znalezione obrazy dla zapytania fundusze europejskie pomorze zachodnie wojewódzki urzad pracy w szczecinie, unia europejska -logotom
" LEPSZY START..."

 

 

Zajęcia rozwijające zainteresowania przyrodnicze uczniów kl. I-III 

 „Klub Alberta”

Zajęcia przeznaczone są dla uczniów szczególnie uzdolnionych z przyrody i pragnących poszerzać swoje zainteresowania w tym zakresie .Odbywają się co tydzień w kilkuosobowej grupie. Obok wyposażenia uczniów w większy zasób wiadomości i umiejętności, mają one za zadanie aktywizację najzdolniejszych uczniów. Dobór zabaw, gier, zadań i ćwiczeń oraz nowoczesnych środków  dydaktycznych wykorzystywanych w trakcie zajęć umożliwi uczniom:

 • poznawanie rzeczywistości przyrodniczej poprzez eksperymentowanie, obserwowanie i odkrywanie
 • rozwijanie zdolności logicznego myślenia,
 • szybkie przyswajanie wiedzy,
 • nabywanie umiejętności rozwiązywania problemów.

Uczniowie poznają słownictwo związane z naukami przyrodniczymi, będą nabywać i doskonalić umiejętności społeczne, w tym umiejętność pracy w grupie, podejmowanie samodzielnych decyzji, branie za nie odpowiedzialności, będą  zwracać uwagę  na otaczający świat, dostrzegą jego  piękno  i konieczność ochrony jego zasobów. Udział w zajęciach pobudzi aktywność dzieci i zachęci je do  twórczego myślenia, wdroży do pracy w grupie.

 

Zajęcia z języka niemieckiego

Zajęcia odbywają się co tydzień w kilkuosobowych grupach. Uczniowie w trakcie zajęć będą uczyć się podstaw języka niemieckiego, tak aby  posługiwać się językiem w typowych sytuacjach życia codziennego. W związku z tym uczniowie poznają słownictwo dotyczące najbliższych im obszarów życia oraz niezbędne struktury gramatyczne, poszerzą informacje na temat Niemiec-ich kultury. Będą współpracować w grupie, uczyć się komunikowania się, szacunku dla innych kultur.  Materiał zarówno leksykalny, jak i gramatyczny uczniowie będą przyswajać dzięki aktywizującym metodom i formom pracy.

 

Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych matematycznie z kl. I-III

„Łamigłówki  mądrej główki”

Zajęcia przeznaczone są dla uczniów szczególnie uzdolnionych z matematyki i pragnących rozwijać swoje zainteresowania w tym zakresie. Oprócz wyposażenia uczniów w większy zasób wiadomości i umiejętności, wykraczający  poza podstawę programową, mają one za zadanie aktywizację najzdolniejszych uczniów. Uczniowie będą wzbogacać słownictwo charakterystyczne dla języka matematycznego, rozwijać logiczne myślenie, uczyć się matematycznej dociekliwości, precyzji, dostrzegania zasad i analogii, wykorzystywać wiedzę  matematyczną w życiu codziennym. Na zajęciach uczniowie będą mierzyć się z problemami matematycznymi  wymagającymi szukania wielu rozwiązań, pobudzającymi wyobraźnię i myślenie twórcze, wdrażającymi do planowania zadań i przyjmowania strategii ich realizacji, rozwijającymi zainteresowania otaczającym światem i motywującymi do zdobywania wiedzy, doskonalącymi umiejętność współdziałania w zespole (przestrzeganie reguł współodpowiedzialności i wzajemnej pomocy).

 

Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych polonistycznie z kl. III-V 

„Cogito”

Zajęcia przeznaczone są dla uczniów szczególnie uzdolnionych polonistycznie i pragnących poszerzać wiadomości i umiejętności wykraczające poza podstawę programową języka polskiego i rozwijać swoje zainteresowania w takich obszarach jak: odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji, analiza i interpretacja tekstów kultury, tworzenie wypowiedzi. W związku z tym uczniowie będą na zajęciach ćwiczyć:

 • umiejętność   krytycznego odbioru tekstów literackich, a także innych tekstów kultury,
 • umiejętność posługiwania się określonymi formami wypowiedzi, utrwalać i rozszerzać wiadomości i umiejętności z zakresu nauki o języku (fleksja, fonetyka, składnia, ortografia),
 • podejmować własne próby  literackie(twórcze pisanie),
 • poszerzać wiedzę o kulturze ( film, teatr, literatura, muzyka, malarstwo),
 • doskonalić umiejętność korzystania ze słowników, katalogów bibliotecznych.

Udział w zajęciach ma kształtować u uczniów postawę szacunku do dziedzictwa kultury, wdrażać do samodzielnego i twórczego rozwijania własnych zdolności i zainteresowań, kształtować umiejętność pracy w grupie; rozwijać odpowiedzialność za  podjęte działania. 

 

Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji z kl. III-VI

Zajęcia odbywają się co tydzień w kilkuosobowych grupach. Uczniowie na zajęciach będą ćwiczyć umiejętność czytania i pisania przez:

 •  ćwiczenie koncentracji uwagi,
 •  rozwijanie spostrzegawczości,
 •  usprawnianie koordynacji wzrokowo- ruchowej i sprawności manualnej,
 •  rozwijanie percepcji słuchowej,
 •  kształtowanie umiejętności porównywania, segregowania i samokontroli,
 •  kształtowanie orientacji przestrzennej.

Zajęcia ułatwią dzieciom opanowanie wiadomości oraz wykształcenie tych umiejętności i   sprawności, które są przewidziane w podstawie programowej kształcenia ogólnego,
zapobieganie powstawaniu wtórnych zaburzeń emocjonalnych będących konsekwencją niewłaściwego funkcjonowania zaburzonych funkcji, wyrobienie u dzieci tych cech osobowości, które warunkują dalsze samodzielne funkcjonowanie w systemie szkolnym, rozbudzenie zainteresowań i wyrobienie właściwej motywacji do nauki.

 

Zajęcia  dydaktyczno-wyrównawcze dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych z kl. IV-VI

Zajęcia mają za zadanie wyrównywanie braków  w opanowaniu podstawowych wiadomości i umiejętności z podstawy programowej z matematyki. Uczniowie będą uczyć się na nich:

 • prawidłowego posługiwania się  terminologią matematyczną,
 • ćwiczyć sprawność w obszarach takich jak: prosty rachunek pamięciowy, szacowanie wyników,
 • stosowania algorytmów działań sposobem pisemnym,
 • rozwiązywania prostych zadań wymagających użycia liczb lub wykorzystania  właściwości figur geometrycznych,
 • odczytywania informacji z prostych wykresów i diagramów różnego typu.
 • formułowania w języku matematyki prostych problemów spotykanych w środowisku  uczniów.

Uczniowie będą wdrażani do prawidłowej organizacji pracy, w tym  sprawdzania otrzymanych odpowiedzi i poprawiania błędów, będą ćwiczyć  logiczne myślenie  i wykorzystywanie wiadomości i umiejętności matematycznych w sytuacjach praktycznych.. Zajęcia mają na celu dowartościowanie dzieci oraz podniesienie ich samooceny, przygotowanie do dalszego etapu kształcenia i odgrywania określonych ról społecznych, kształtowanie pozytywnego nastawienia do podejmowania wysiłku intelektualnego oraz zwiększenie szansy na dobry wynik egzaminu. 

 

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla dzieci z trudnościami w nauce czytania i pisania z kl. IV-V

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze są to takie zajęcia, na których uczniowie będą wyrównywać braki w opanowaniu podstawowych wiadomości i umiejętności zawartych w podstawie programowej języka polskiego,  w takich obszarach jak:

 • odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji;
 • analiza i interpretacja tekstów kultury,
 • tworzenie wypowiedzi, a w szczególności :

-czytanie tekstów literackich i popularnonaukowych,

-posługiwanie się podstawowymi pojęciami z historii i teorii literatury,

-wypowiadanie się w mowie i piśmie z uwzględnieniem zasad poprawności językowej.

Oprócz tego priorytetem na zajęciach wyrównawczych będzie motywacja do nauki, zwiększenie szansy na dobry wynik egzaminu po szkole podstawowej. Zajęcia mają również  na celu dowartościowanie dzieci oraz podniesienie ich samooceny, przygotowanie do dalszego etapu kształcenia i odgrywania określonych ról społecznych.

 

Specjalistyczne zajęcia logopedyczne dla uczniów kl. I-IV

Na zajęciach specjalistycznych pod opieką logopedy szkolnego uczniowie będą pracować nad usprawnianiem podstawowych funkcji aparatu mowy, takich jak: oddech, fonacja, artykulacja, a w szczególności nad wykształceniem umiejętności poprawnej artykulacji wszystkich głosek - szczególnie głosek szeregu szumiącego, syczącego i ciszącego oraz podnoszeniem kompetencji językowych wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego, w tym czytania i pisania.

 

Zajęcia z języka angielskiego

Na zajęciach z języka angielskiego będą utrwalane wcześniej zdobyte wiadomości i umiejętności z podstawy programowej języka angielskiego oraz wyrównywane braki w wiadomościach i umiejętnościach w takich obszarach jak:

 • znajomość  struktur gramatyczno-leksykalnych,
 • słownictwo,
 • posługiwanie się językiem angielskim w typowych sytuacjach .

Uczniowie poznają różnorodne techniki uczenia się języka angielskiego. Zajęcia zwiększą motywację uczniów do nauki języka.


 

HARMONOGRAM ZAJĘĆ

                                                                        

 Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych

 

Prowadzący

Nazwa

Grupa

Dzień

Godzina

Sala

p. Beata Petrykowska

Zajęcia rozwijające zainteresowania przyrodnicze uczniów   kl.I-III    „Klub Alberta”

I-  kl.III

poniedziałek

12.45-14.30

41, 26

p. Krystyna Nowak

Zajęcia rozwijające zainteresowania matematyczne uczniów kl.I-III    „Łamigłówki mądrej główki”

I-  kl. III

poniedziałek

12.45-14.15

31

p. Krystyna Nowak

Zajęcia rozwijające zainteresowania matematyczne uczniów kl.I-III   „Łamigłówki mądrej główki”

II-  kL.II

środa

12.45-14.15

31

p.Danuta Uldynowicz

Zajęcia rozwijające zainteresowania polonistyczne uczniów kl.IV-VI  „Cogito”

I-  kl.V

piątek

13.40-14.25

46

p.Grażyna Szwagierczak

Zajęcia rozwijające zainteresowania polonistyczne uczniów kl.IV-VI  „Cogito”

II-  kl.IV

środa

13.40-14.25

46

 

 Zajęcia z języka angielskiego w kl.I-II, IV-VI   

 

Prowadzący

Grupa

Dzień

Godzina

Sala

p.Anna Sobolewska

I-  kl.I

czwartek

11.45-12.30

28

p.Anna Sobolewska

II-  kl.II

czwartek

12.45-13.30

28

p.Maciej Kaliński

I-  kl.VI

piątek

13.35-14.20

47

p.Maciej Kaliński

II-  kl.V

wtorek

13.35-14.20

47

p.Maciej Kaliński

III-  kl.IV

środa

13.35-14.20

47

 

 Zajęcia z języka niemieckiego

 

Prowadzący

Grupa

Dzień

Godzina

Sala

p. Joanna Rudalska

I-  kl.VI

wtorek

14.30-16.00

43

p. Joanna Rudalska

II-  kl. V

czwartek

 

piątek

14.30-15.15

 

15.30-16.15

43

 p. Sławomir                   Bączyński

III-  kl.IV

piątek

13.40-15.10

45

 

Zajęcia dla dzieci  ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu w kl. III-VI

 

Prowadzący

Grupa

Dzień

Godzina

Sala

p. Iwona Kurpiel

I

środa

11.45-12.30

26

p. Iwona Kurpiel

II

piątek

12.45-13.30

26

p. Iwona Kurpiel

III

piątek

11.45-12.30

26

p.Elżbieta Ignaczak

IV

poniedziałek

13.40-14.25

Gabinet pedagoga

p.Elżbieta Ignaczak

V

piątek

12.45-13.30

Gabinet pedagoga

p.Elżbieta Ignaczak

VI

poniedziałek

12.40-13.25

Gabinet pedagoga

p.Elżbieta Ignaczak

VII

środa

12.40-13.25

Gabinet pedagoga

 

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla dzieci z trudnościami w nauce czytania i pisania kl.IV-V

 

Prowadzący

Grupa

Dzień

Godzina

Sala

p.Aneta Czubala

I

wtorek

8.55-9.40

45

p.Grażyna Szwagierczak

II

poniedziałek

13.40-14.25

46

p.Agata Piotrowska

III

poniedziałek

13.40-14.25

45

 

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu

umiejętności matematycznych kl. IV-V

 

Prowadzący

Grupa

Dzień

Godzina

Sala

p.M.Zganiacz

I

piątek

8.00-8.45

42

p.M.Zganiacz

II

czwartek

13.40-14.25

42

p.K.Nowak

III

wtorek

8.45-9.30

46

p.M.Zganiacz

IV

wtorek

8.55-9.40

42

 

Specjalistyczne zajęcia logopedyczne kl. I-IV- prowadząca-p. Katarzyna Nykiel

Zajęcia odbywają się w gabinecie logopedycznym

 

Grupa

Dzień

Godzina

I                  kl. III a

poniedziałek

13.40-14.25

II                 kl. III b

wtorek

8.55-9.40

III                kl. III c

poniedziałek

12.45-13.30

IV                kl. IV a

czwartek

13.40-14.25

V                 kl. IV b

środa

13.40-14.25

VI                kl. II a, b

czwartek

12.45-13.30

VII               kl. II a

piątek

10.50-11.35

VIII              kl. II b

środa

12.45-13.30

IX                kl. I a

piątek

11.45-12.30

Zajęcia z języka niemieckiego w kl.4

Zajęcia z języka niemieckiego w kl.4

Klub Alberta - odkrywcy tajemnic przyrody

Klub Alberta - odkrywcy tajemnic przyrody

Łamigłówki mądrej główki

Łamigłówki mądrej główki

Zajęcia z języka angielskiego

Zajęcia z języka angielskiego

Zajęcia z języka polskiego

Zajęcia z języka polskiego

Zajęcia logopedyczne

Zajęcia logopedyczne

Zajęcia matematyczne

Zajęcia matematyczne

Zajęcia z języka niemieckiego

Zajęcia z języka niemieckiego

Programy i projekty